[ Prijava ]
Viši asistent Redžo Hasanagić

Rođen u Bihaću 12.10.1988. godine. Osnovnu školu završio u Ćoralićima, a srednju Mješovitu elektrotehničku školu završio u Cazinu 2007. 
Školske 2007/2008 godine upisuje se na Tehnički fakultet u Bihaću, odsjek drvna industrija, smjer tehnologija. Uspješno brani diplomski rad pod nazivom: „Analiza tehnoloških procesa izrade u proizvodnji namještaja“, koji uspješno brani 13.10.2011. godine i stekao zvanje bachelor drvne industrije (Smjer: Tehnologija prerade drveta). 
Nakon završetka studija 2011 godine, započinje radni odnos u Tvornici parketa Bozzy, obnašajući funkciju od poslovođe odjeljenja  do šefa proizvodnje.
Školske godine 2011/2012, upisuje postdiplomski studij po Bolonjskom programu na drvno industrijskom odsjeku, smjer tehnologija na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Magistarski rad pod nazivom „Matematičko modeliranje sile loma na zatezanje elemenata od masivnog drveta produženog sa zupčastim vezom“ je odbranio 04.09.2014. i stekao zvanje magistar drvne industrije.
Akademske 2016/2017 godine upisuje se u I godinu Trećeg ciklusa na Tehničkom fakultetu u Bihaću pod nazivom „Savremene proizvodne tehnologije” iz oblasti „Tehnologija obrade drveta“.

Born in Bihać on October 12, 1982. he finished elementary school in Ćoralići and graduated from the Middle Electrical Engineering School in Cazin in 2007.
School year 2007/2008 he enrolled at the Technical Faculty in Bihać, the section of the wood industry, the direction of technology. Successfully defended the thesis titled: "Analysis of technological processes in the manufacture of furniture", which successfully defended on 13.10.2011. and obtained the title of Bachelor of Wood Industry (Course: Technology of Wood Processing).
After completing the study in 2011, he started working at the Bozzy Parquet Factory, serving as a manager from the department to the head of the production.
School year 2011/2012, she enrolled in postgraduate studies in the Bologna program at the wood industry section, technology course at the Technical Faculty of the University of Bihać. The master's thesis entitled "Mathematical modeling of the force of fracture on the tightening of elements from a massive tree extending with a toothed connection" and obtained the title Master of Wood Industry.
Academic 2016/2017 year is enrolled in the 1st year of the Third cycle at the Technical Faculty in Bihać under the name "Modern Production Technologies" in the field of "Technology of wood processing".


Edukacija i akademske titule / Education
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija
PhD Thesis
-
Magistar nauka, teza
Master Thesis
„Matematičko modeliranje sile loma na zatezanje elemenata od masivnog drveta produženog sa zupčastim vezom“
"Mathematical Modeling of the Fracture Force on the Tightening of Elements of Solid Wood Extension with a Gear Connection" 04.09.2014., Tehnički fakultet u Bihaću – Univerzitet u Bihaću
Diplomski studij
Diploma Thesis
„Analiza tehnoloških procesa izrade u proizvodnji namještaja“
"Analysis of technological processes in production in furniture production" - 13.10.2011., Tehnički fakultet u Bihaću – Univerzitet u Bihaću.

Curriculum vitae
Bosanski:  CV.pdf
English:     CV-EN.pdf


Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:VIŠI ASISTENTI
  • Objavio korisnik Amel Džanić
  • Pročitana 525 puta
Univerzitet u Bihaću