[ Prijava ]
O fakultetu
Dekan

Red.prof.dr Atif Hodžić


Dekan organizuje i rukovodi radom i predstavlja i zastupa organizacionu jedinicu Univerziteta, a posebno:
  • saziva i predsjedava sjednicama naučno-nastavnog vijeća odnosno umjetničko-nastavnog vijeća organizacione jedinice;
  • predlaže Rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta organizacione jedinice;
  • odlučuje u prvom stepenu o pojedinačnim pravima studenata;
  • odlučuje i snosi odgovornost za korištenje sredstava kojima raspolaže organizaciona jedinica u skladu sa  općim aktom Univerziteta;
  • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na organizacionu jedinicu u skladu sa Statutom;
  • obavlja druge poslove utvrđene Statutom Univerziteta, Provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima;
  • predlaže NNV imenovanje i razrješenje voditelja odsjeka.

Info blok