[ Prijava ]
Van. prof. dr. Minka Ćehić

Rođena je 19.avgusta 1964. godine u Velenju, R Slovenija. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Bihaću, a Mašinski fakultet, odsjek Mehanička tehnologija drveta u Sarajevu (diplomirala je 21. aprila 1989. god.). 

Po završetku studija zapošljava se u ŠIPAD DP „BINA” u Bihaću, gdje obavljala poslove tehnologa strojne obrade drveta u RJ Tvornica masivnog namještaja (1989 – 1992. god.) i rukovodioca Tehničkog sektora ŠIPAD “BINA” (1992. – 31.12.1997). 

Na Višoj tehničkoj školi u Bihaću u svojstvu asistenta – vanjskog suradnika bila je angažirana u periodu od 1994. do 31.decembra 1997.godine. 

1997. godine upisala je postdiplomske studije “Savremene proizvodne tehnologije” na Mašinskom fakultetu (Tehnički fakultet) u Bihaću i uspješno je magistrirala (naziv magistarskog rada: “Modificirani sistemi za proizvodnju drvnih konstrukcija”) 20. decembra 2001. god. 

Doktorat prijavljuje na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću i 6. septembra 2012.god. uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom: „Optimizacija tipa i izbor pločastog materijala na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu”. 

Od 01.01.1998. godine do danas je zaposlena na Mašinskom, odnosno Tehničkom fakultetu u Bihaću gdje obavlja poslove asistenta, višeg asistenta, docenta i vanrednog profesora. 

Po odbrani doktorske disertacije i izbora u zvanje docenta na oblast:“Materijali, konstrukcije i lijepljenje drveta“ biva angažirana u nastavni proces I i II ciklusa studija na predmetima: „Nauka o drvetu I“, „Nauka o drvetu II“, „Furniri i uslojeno drvo“, „Iverice i vlaknatice“, „Lijepljenje drveta“, “Primjena drveta u građevinarstvu I”, “Primjena drveta u građevinarstvu II” i „Istraživanje lijepljenih spojeva“ (I ciklus), “Istraživanje lijepljenih spojeva“ „CNC tehnike u obradi drveta“ i  „Drveni objekti u stambenoj i javnoj gradnji“ (II ciklus). 

Učestvovala je u pripremi i organizaciji 1.-og međunarodnog skupa „Perspektiva drvno – industrijskog sistema Bosne i Hercegovine – Rekonstrukcija i razvoj“ DIR '98, 1998 god., 2–og međunarodnog skupa “Trendovi razvoja drvno – industrijskog sistema Bosne i Hercegovine DIR’2000”, te 11–te Međunarodne naučne konferencije o proizvodnom inženjerstvu – Razvoj i modernizacija proizvodnje  RIM 2017. 

Udata je i stalno mjesto prebivališta joj je u Bihaću.
__________________________________________________________________________

She was born on August 19, 1964,  in Velenje, Slovenia. She finished elementary school and high school (Gymnasium) in Bihac, and the Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology Wood is finished in Sarajevo (graduated on April 21, 1989). 

After completing her studies, she was employed at SIPAD DP "BINA" in Bihac, where she worked as a technologist for woodworking machinery in RJ Solid Wood Furniture Factory (from 1989 to 1992) and head of SIPAD "BINA" Technical Sector (from 1992 to December 31, 1997).

She taught as an assistant - external associate at the Higher Technical College from 1994 to December 31, 1997.

In 1997 she applied in postgraduate studies of "Modern Production Technologies" at the Faculty of Mechanical Engineering (Faculty of Technical Engineering) in Bihac and successfully completed her master's degree (title of master's thesis: „Modified systems for production of wood constructions“ )  on December 20, 2001.

She applied for her doctorate at the Technical Faculty, University of Bihac and with a successful preparation and presentation of her doctoral dissertation entitled „Optimization of Type and Choice of Wood Based Board Material for Use in Civil Engineering“ she completed it on September 6, 2012.

Since January 1, 1998 she has been employed at the Faculty of Mechanical Engineering (Technical Faculty) in Bihac, where she works as an assistant, senior assistant, assistant professor and associate professor.

After completing her doctorate and being elected Assistant Professor in the scientific field: "Materials, Constructions and Gluing of Wood" she is engaged in the teaching process of I and II study cycles in the following subjects: "Wood Science I", "Wood Science II", "Veneers and Laminated Wood "," Particle Board and Fibreboard "," Wood gluing "," Application of wood in in civil engineering I "," Application of wood in civil engineering II "and" Research of glued joints "(I cycle)," Research of glued joints "" CNC Techniques in Wood Processing ”and“ Wooden Buildings in Residential and Public Construction ”(II cycle).

She participated in the preparation and organization of the 1st International Conference "Perspective of the Wood - Industrial System of Bosnia and Herzegovina - Reconstruction and Development" DIR '98, 1998. , the 2nd International Conference "Trends in the Development of the Wood - Industrial System of Bosnia and Herzegovina DIR'2000", and the 11th International Scientific Conference on Production Engineering Development and Modernization Production RIM 2017 (Secretary of the Organizing Committee).

She is married and her permanent place of residence is in Bihac.Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija„Optimizacija tipa i izbor pločastog materijala na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu“, 06.09.2012. god., Tehnički fakultet Univerzitet u Bihaću
Magistar nauka, teza"Modificirani sistemi za proizvodnju drvenih konstrukcija", 20.12.2001.god., Tehnički fakultet Bihać
Diplomski studij21.04.1989. god., Mašinski fakultet u Sarajevu


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećim linkovima:

Bosanski: CV (bos.)
English: CV (eng.)

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 5511 puta