[ Prijava ]
Prodekani

Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Van. prof. dr. Damir Hodžić
Prodekan za naučno istraživački rad
Van. prof. dr. Fatka Kulenović

Prodekan za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove: pomaže dekanu u njegovom radu; ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama; učestvuje u pripremi sjednica NNV-a; učestvuje u realizaciji odluka NNV-a i Senata, koji se tiču nastavnog procesa fakulteta; predlaže plan pokrivenosti nastave na dodiplomskom studiju; utvrđuje raspored predavanja, te raspored ispitnih rokova, odnosno raspored provjere znanja studenata u toku semestra; prati realizaciju izvođenja nastave i održavanja ispitnih rokova i podnosi dekanu mjesečni izvještaj o tome; predlaže dekanu angažovanje spoljnih saradnika u nastavi; izradjuje i podnosi, nakon svakog ispitnog roka i na kraju akademske godine, NNV-u analizu prolaznosti studenata; najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu NNV-u i dekanu; obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu dekana.

Prodekan za naucno-istrazivacki rad obavlja slijedeće poslove: pomaže dekanu u njegovom radu; ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za naučno-istrazivački rad Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama; učestvuje u pripremi sjednica NNV-a; Prati realizaciju istrazivačko-razvojnih projekata; prati i informira akademsko osoblje o naučno-istrazivačkim/umjetničko-istraživackim projektima koji su na raspolaganju; preduzima mjere za usavršavanje nastavnika i saradnika u cilju sticanja novih i produbljivanju stečenih znanja putem postdoktorskih studija i drugih oblika usavršavanja; njeguje stvaralački rad na fakultetu/VŠ-u, u cilju sticanja novih i koristenja postojećih znanja za nove primjene u svim oblicima ljudskog djelovanja; predlaže nadležnom organu program izdavačke djelatnosti fakulteta; obavlja poslove vezane za planiranje budžetskih pozicija i planova nabavki; najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu NNV i dekanu; obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu dekana.

Info blok