[ Prijava ]
Van.prof. dr. Atif Hodžić

Rođen je 10. juna 1962. godine u Bosanskoj Otoci, gdje je kao učenik generacije završio osnovnu školu. U Bosanskoj Krupi završio Gimnaziju, a 1988. godine diplomirao na Mašinskom Fakultetu u Sarajevu, odsjek Mehanička tehnologija drveta. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću odbranio magistarski rad 20. januara 2006. godine i stekao zvanje magistra tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju odbranio 08. jula 2010.godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću i stekao zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti tehnologije obrade drveta. Po završetku fakulteta radio u ŠIPAD "UNA" Bosanska Krupa, kao rukovodilac proizvodnje u Tvornici masivnog namještaja Bosanska Krupa, te tehnički direktor i direktor "Tvornice stolica" u Bužimu. U periodu 1992 - 2001 radno angažiran u MSŠ "Safet Krupić" Bosanska Krupa, te na Višoj tehničkoj školi, odnosno Tehničkom fakultetu u Bihaću. U perodu 2001 - 2006 obnaša odgovorne dužnosti ministra privrede, po ovlaštenju ministra unutrašnjih poslova i Predsjednika Vlade u Vladi Unsko-sanskog kantona, te zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Od novembra 2006. godine stalno zaposlen na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, Od 15. decembra 2010.godine na dužnosti dekana Tehničkog fakulteta. Aktivno govori njemački jezik, oženjen i otac dvoje djece.

He was born on 10 June 1962 in Bosanska Otoka where he finished elementary school as a generation student. He graduated from High School in Bosanska Krupa and after from the Faculty of Mechanical Engineering in Sarajevo, Department of Mechanical Wood Technology in 1988. He defended his Master's thesis at the Faculty of Engineering of the University of Bihac on 20 January 2006 and gained Master's degree in technical sciences. He defended his doctoral dissertation on 8 July 2010 at the Technical Faculty of the University of Bihać and obtained the title of Doctor of Technical Sciences in the field of wood processing technology. After graduating from the Faculty he worked at ŠIPAD
"UNA" Bosanska Krupa as Production Manager at the Factory of Solid Furniture Bosanska Krupa, and Technical Director and Director of "Chair Factory" in Buzim. From 1992 to 2001 he was employed at MSF "Safet Krupic" Bosanska Krupa, and at the Higher Technical School or Technical Faculty in Bihac. In the period 2001 - 2006, he worked as the Minister of Economy. Since November 2006 he has been full time employed at the Faculty of Engineering, University of Bihać, since December 15, 2010 as the Dean of the Technical Faculty. He is fluent in German, married with two children.


Edukacija i akademske titule/Education
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija
PhD Thesis
“Matematičko modeliranje i optimizacija procesa sušenja u procesu obrade drveta”,
"Mathematical modeling and optimization of the drying process in the process of wood processing"
08.07.2010.god., Tehnički fakultet Univerzitet u Bihaću
Magistar nauka, teza
Master Thesis
"Modificirani sistemi kompjuterskog vođenja procesa sušenja drveta",
"Modified Computer Control Systems for Wood Drying"
20.01.2006. godine, Tehnički fakultet Bihać
Diplomski studij
Diploma Thesis
20.09.1988.godine, Mašinski fakultet Sarajevo


Curriculum Vitae (CV)
Bosanski: CV
Engleski: CV_EN


Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 7654 puta