[ Prijava ]
Voditelji odsjeka i studija

Građevinski odsjek
Van.prof. dr. Edis Softić
Tekstilni odsjek
Van.prof. dr. Edin Fatkić
Drvnoindustrijski odsjek
Doc.dr Redžo Hasanagić
email:
hasanagic.redzo@gmail.com
Elektrotehnički odsjek
Doc. dr. Edin Mujčić
Mašinski odsjek
Doc. dr. Šefik Behrem
Voditelj II ciklusa studija
Doc. dr. Seid Žapčević


Odsjekom rukovodi Voditelj studijskog odsjeka. Voditelja studijskog odsjeka imenuje i razrješava dekan na prijedlog većine članova odsjeka i uz prethodnu saglasnost NNV-a, na period od 1 (jedne) godine, a iz reda nastavnika ili saradnika izabranih u naučno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna zvanja, koji su u radnom odnosu na fakultetu/Univerzitetu sa punim radnim vremenom.

Voditelj odsjeka može biti razriješen dužnosti na prijedlog najmanje jedne trećine članova Odsjeka, dekana i nadpolovične većine članova NNV-a.

Za svoj rad voditelj odsjeka odgovoran je dekanu i NNV fakulteta

Info blok
Univerzitet u Bihaću